Wat wij doen en wat wij niet doen.

Margo Sogelée, is gevestigd te Camerig 2, (6294 NA) te Vijlen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Margo Sogelée en betreft nieuwe en bestaande klanten. Margo Sogelée respecteert de privacy van haar klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die verstrekt wordt vertrouwelijk wordt behandeld.

Contactgegevens
Website: www. margo-sogelee.nl
Adres: Camerig 2
Postcode: 6294 NA
Woonplaats: Vijlen
Telefoonnummer: 0651.84.95.02
Email:info@margo-sogelee.nl

Mevrouw M. Sogelée is de Functionaris Gegevensbescherming van Margo Sogelée en is te bereiken via info@margo-sogelee.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken.

M.J.J. Sogelée verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor-achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Tenaamstelling/inschrijving KvK
 • Tenaamstelling en relatienummer RVO
 • Sector- en locatie informatie
 • Bankrekeningnummer

Gegevens die u aan ons levert worden gebuikt voor onderstaande doeleinden. Wanneer u klant wordt bij Margo Sogelée vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken.
De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde P.C en of server van Margo Sogelée of op voldoende beveiligde servers van onze verwerkers. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken en zullen niet verstrekt worden aan derden. De gegevens zullen gebruikt worden om met u contact op te nemen en voor andere zaken met betrekking tot de werkzaamheden en aanvullende diensten van Margo Sogelée.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@margo-sogelee.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Margo Sogelée verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Opstellen van opdrachtbevestiging en factuur en afhandeling van betaling. Dit in verband met uitvoeren van opdracht volgens overeenkomst.
 • U per mail of telefoon informeren wanneer dit nodig is voor het uitvoeren van de opdracht volgens overeenkomst.
 • Het verstrekken van documentatie als gevolg van opdracht volgens overeenkomst.
 • Het verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

De overeenkomst kan alleen dan uitgevoerd worden als de persoonsgegevens die nodig zijn worden verstrekt.

Communicatie via email.
De mailberichten die wij ontvangen of versturen kunnen bewaard worden. Deze berichten zijn nodig om de verzoeken en of vragen van u of andere instanties over uw dossier correct en volledig te beantwoorden. Emailberichten die wij ontvangen van u worden maximaal bewaard tot de werkzaamheden volgens opdracht afgerond zijn en de informatie-of bezwaartermijnen gesteld door overheidsinstanties zijn afgelopen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Margo Sogelée neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen voor u als persoon en client kunnen hebben. Het gaat hierbij om besluiten die worden genomen computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een natuurlijk persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Margo Sogelée) aan mee werkt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren persoonsgegevens nooit langer dan wettelijk is toegestaan. Indien u wilt weten welke gegevens wij van u hebben bewaard kunt u een mail sturen naar info@margo-sogelee.nl.

De NAW  gegevens worden bewaard tot het doel omschreven in onze opdracht bereikt is. In sommige situaties dienen gegevens bewaard worden voor administratieve verplichtingen (max. 7 jaar). Correspondentiegegevens zoals emailadressen worden bewaard zolang correspondentie noodzakelijk/wenselijk is. Persoonsgegevens die te maken hebben met financiële gegevens moeten door administratieve verplichtingen 7 jaren bewaard worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Margo Sogelée verstrekt uitsluitend gegevens aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
De gegevens worden niet verstrekt aan bedrijven buiten de EU.

Wij kunnen andere verwerkers (sub-verwerkers) inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden die voortvloeien uit de opdracht, bijvoorbeeld als deze sub-verwerkers over specialistische kennis of middelen beschikken waar wij niet over beschikken. Als het inschakelen van sub-verwerkers tot gevolg heeft dat deze persoonsgegevens gaan verwerken dat zullen wij die sub-verwerkers (schriftelijk) dezelfde verplichtingen opleggen. Met het verlenen van een opdracht aan Margo Sogelée wordt instemming verleend voor het eventueel inschakelen van eventuele sub-verwerkers.  De (sub)verwerkers zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken en zullen niet verstrekt worden aan derde.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Wij bewaren persoonsgegevens nooit langer dan wettelijk is toegestaan. Indien u wilt weten welke gegevens wij van u hebben bewaard kunt u een email sturen naar info@margo-sogelee.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Op deze website wordt gebruik gemaakt van twee noodzakelijke cookies van google.com
Beide cookies worden gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots.

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaar te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet goed functioneren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Margo Sogelée en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@margo-sogelee.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Verder is de identificatie nodig voor het opvragen en aanpassen van uw gegevens voor het behartigen van uw belang. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Margo Sogelee wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. Voor het verwijderen van of wijzigen van gegevens kunt u contact opnemen met Margo Sogelée

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Margo Sogelée neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@margo-sogelee.nl.

Aanvullingen en wijzigingen Privacyverklaring

We zorgen dat deze privacyverklaring actueel is en passen binnen de bepalingen van deze verklaring -indien nodig aan-. Het is daarom raadzaam de verklaring regelmatig te raadplegen.  Margo Sogelée heeft het recht wijzigingen in haar privacy beleid door te voeren voor zover deze voldoen aan de AVG wet. Wijzigingen zullen worden weergegeven op de website.